Trần Thị Bích Châm                        Chức vụ: Phó hiệu trưởng                                                        

Nguyễn Thị Phương                        Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trần Thị Anh                                    Chức vụ: Phó hiệu trưởng