Nguyễn Thị Thơm              Chức vụ: Tổ Trưởng

Nguyễn Thị Hồng               Chức vụ: Tổ phó

Dương Thị Ánh                  Tổ viên

Trần Đức Quảng                Tổ viên

Nguyễn Thị Ngọc Ánh        Tổ viên