Đặng Thị Vân Anh                        Chức vụ: Tổ Trưởng

 

 

 

Hà Ánh Nguyệt                             Chức vụ: Tổ Phó

 

Mã Thị Hồng Minh                        Tổ viên

Nông Thị Mai                                Tổ viên

Nguyễn Thị Hồng Vân                  Tổ viên

Nguyễn Thị Yến Huệ                    Tổ viên

 

Nguyễn Thị Anh                                Tổ viên

Nguyễn Hồng Hạnh                        Tổ viên

Trần Thị Bích Châm                      Tổ viên

Lâm Mai Anh                              Tổ viên