Nguyễn Thị Hằng                          Chức vụ: Tổ trưởng

Lê Nguyệt Minh                              Chức vụ: Tổ phó

Ngô Thị Kim Thu                           Tổ viên

Nguyễn Thị Lệ                               Tổ viên

 

Hoàng Thị Yến                              Tổ viên

 

Bùi Thị Nam                                  Tổ viên

 

 

Lý Như Hoa                                   Tổ viên

Nông Thị Vân                                 Tổ viên

Lê Thị Thanh Hương                    Tổ viên

Nguyễn Thị Phương              Tổ viên