1. Đặng Thị Vân Anh       25/08/1987            Cao Đẳng         Giáo viên lớp 5 Tuổi B           0987.820.941

      

2. Nông Thị Mai                    05/05/1990             Đại học             Giáo viên  lớp 5 tuổi A           0389.939.687

    

3. Ma Thị Hồng Minh            02/09/1982             Cao đẳng          Giáo viên lớp 5 Tuổi B           0386.540.561

         

       

4. Nông Thị Vân                      4/6990                       Đại học           Giáo viên lớp 3TA              0965267710

     

5. Nguyễn Thị Lệ               13/10/1970                     Đại học                Giáo viên lớp 4 TA                0397767991

     

 

6. Ngô Thị Kim Thu               20/12/1988             Đại học            Giáo viên lớp 4 uổi B             0343.422.856     

     

7. Nguyễn Thị Hằng     13/10/1969                       Đại học        Giáo viên lớp 4 TB               0394582242

   

8. Lê Nguyệt Minh               5/4/1970            Đại học           Giáo viên lớp 3 TA                       0363082229

    

9. Hoàng Thị Yến

    

10. Bùi Thị Nam            8/10/1976             Cao Đẳng                      Giáo viên lớp 3 TB                     0979261209

    

11. Nguyễn Thị Anh           20/11/1995                 Trung cấp           Giáo viên nhà trẻ                          0983516507

 

    

12.Nguyễn Thị Hồng Vân  

 

13. Nguyễn Thị Yến Huệ

    

14. Hà Ánh Nguyệt                    23/8/1979        Đại học                      Giáo viên lớp nhà trẻ         0962734961     

    

  15. Lâm Mai Anh                     10/11/1994             Đại học            Giáo viên lớp 4 tuổi A             0989.422.367                          

   

16. Nguyễn Hồng Hạnh      25/11/1991         Đại học                    Giáo vien lớp 5 TA              0359007786