Sunday, 18/04/2021 - 02:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Lục Ba

CÔNG KHAI DỰ TOÁN

Tài liệu đính kèm: Tải về
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ- MN ngày 20 /01/2020của trường MN Lục Ba )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Số
TT 
Nội dungDự toán được giao
123
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
I Số thu phí, lệ phí 
1Lệ phí 
 Lệ phí… 
 Lệ phí… 
2Phí 
 Phí … 
 Phí … 
IIChi từ nguồn thu phí được để lại 
1Chi sự nghiệp…………………. 
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
2Chi quản lý hành chính 
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 
1Lệ phí 
 Lệ phí… 
 Lệ phí… 
2Phí 
 Phí … 
 Phí … 
BDự toán chi ngân sách nhà nước 
INguồn ngân sách trong nước 
1Chi quản lý hành chính 
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề2743,9
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên2528,9
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 215
   
   
   
   
   
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 8 năm 2018   của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường Mầm non Lục Ba 
 Chương: 622 
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ- MN ngày 16 /3/2020của trường MN Lục Ba )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
  Đvt: Triệu đồng
Số
TT 
Nội dungDự toán được giao
123
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
I Số thu phí, lệ phí 
1Lệ phí 
 Lệ phí… 
 Lệ phí… 
2Phí 
 Phí … 
 Phí … 
IIChi từ nguồn thu phí được để lại 
1Chi sự nghiệp…………………. 
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
2Chi quản lý hành chính 
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 
1Lệ phí 
 Lệ phí… 
 Lệ phí… 
2Phí 
 Phí … 
 Phí … 
BDự toán chi ngân sách nhà nước 
INguồn ngân sách trong nước 
1Chi quản lý hành chính 
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề6
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 6
   
   
   
   
   
   
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 8 năm 2018   của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường Mầm non Lục Ba 
 Chương: 622 
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ- MN ngày 16/4/2020của trường MN Lục Ba )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
  Đvt: Triệu đồng
Số
TT 
Nội dungDự toán được giao
123
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
I Số thu phí, lệ phí 
1Lệ phí 
 Lệ phí… 
 Lệ phí… 
2Phí 
 Phí … 
 Phí … 
IIChi từ nguồn thu phí được để lại 
1Chi sự nghiệp…………………. 
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
2Chi quản lý hành chính 
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 
1Lệ phí 
 Lệ phí… 
 Lệ phí… 
2Phí 
 Phí … 
 Phí … 
BDự toán chi ngân sách nhà nước 
INguồn ngân sách trong nước 
1Chi quản lý hành chính 
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề4
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4
   
   
   
   
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 8 năm 2018   của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường Mầm non Lục Ba 
 Chương: 622 
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ- MN ngày 11/9/2020của trường MN Lục Ba )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
  Đvt: Triệu đồng
Số
TT 
Nội dungDự toán được giao
123
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
I Số thu phí, lệ phí 
1Lệ phí 
 Lệ phí… 
 Lệ phí… 
2Phí 
 Phí … 
 Phí … 
IIChi từ nguồn thu phí được để lại 
1Chi sự nghiệp…………………. 
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
2Chi quản lý hành chính 
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 
1Lệ phí 
 Lệ phí… 
 Lệ phí… 
2Phí 
 Phí … 
 Phí … 
BDự toán chi ngân sách nhà nước 
INguồn ngân sách trong nước 
1Chi quản lý hành chính 
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề20,801
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 20,801
   
   
   
   
   
   
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 8 năm 2018   của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường Mầm non Lục Ba 
 Chương: 622 
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ- MN ngày 30/9/2020của trường MN Lục Ba )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
  Đvt: Triệu đồng
Số
TT 
Nội dungDự toán được giao
123
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
I Số thu phí, lệ phí 
1Lệ phí 
 Lệ phí… 
 Lệ phí… 
2Phí 
 Phí … 
 Phí … 
IIChi từ nguồn thu phí được để lại 
1Chi sự nghiệp…………………. 
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
2Chi quản lý hành chính 
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 
1Lệ phí 
 Lệ phí… 
 Lệ phí… 
2Phí 
 Phí … 
 Phí … 
BDự toán chi ngân sách nhà nước 
INguồn ngân sách trong nước 
1Chi quản lý hành chính 
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề130,1
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 130,1
Tác giả: Dương Thị Ánh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 68
Tháng 04 : 854
Năm 2021 : 5.001