Sunday, 18/04/2021 - 03:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Lục Ba

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG MẦM NON LỤC BA

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON LỤC BA

 

 

Số: 36/KH – MN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Lục Ba, ngày 22  tháng 7 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào các lớp của trường mầm non Lục Ba

 Năm học 2020 - 2021

 
  
 

Thực hiện Hướng dẫn số 275/PGDĐT ngày 4/6/2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo Đại Từ về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021;

Căn cứ  Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020  và  tình hình thực tế của nhà trường  về số giáo viên hiện có, điều kiện CSVC và số liệu điều tra trẻ trên địa bàn xã Lục Ba  như sau:

  • Tổng diện tích đất: 2.544 m2
  • Số phòng học: 9 phòng
  • Số giáo viên: 22 đồng chí
  • Số liệu điều tra trẻ theo địa bàn:

Trẻ sinh  năm 2015

Trẻ sinh  năm 2016

Trẻ sinh

 năm 2017

Trẻ sinh 

 năm 2018

Trẻ sinh 

 năm 2019

90

90

81

74

70

 

Trường Mầm non Lục Ba xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trẻ; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

          Thực hiện hiệu quả quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất.

2. Yêu cầu:

          Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm

bảo bốn rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh

 Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

II.NỘI DUNG

1. Phương thức và đối tượng:

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Đối tượng tuyển sinh: Trẻ sinh năm 2015, 2016, 2017, 2018 tại xã Lục Ba.

2. Số liệu tuyển sinh: Tổng số 289 trẻ/ 9 lớp.

Năm sinh

 

Số lớp

 

 

Số

giáo viên

Chỉ tiêu tuyển sinh

Trong đó

Trung bình trẻ/ lớp

Trẻ đã học

chuyển lên

Trẻ

tuyển mới

2015

2

5

76

76

0

38

2016

2

 

5

73

71

2

36,5

2017

     3

 

6

75

50

25

25

2018

     2

6

65

5

60

32,5

Tổng

9 lớp

22

289

202

87

32

 

- Tổng số: 9 lớp trong đó:       + Nhà trẻ:                              2 lớp

+  Mẫu giáo 3-4 tuổi:           3 lớp

+  Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi: 2 lớp

+  Mẫu giáo lớn 5 – 6  tuổi: 2 lớp

3. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin học (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản phô tô hộ khẩu công chứng

- Giấy phô tô hộ nghèo, cận nghèo công chứng.

4. Thời gian tuyển sinh:

- Trong thời gian tháng 8/2019 thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non trong từng độ tuổi.

- Từ 01/8-08/8/2020: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh báo cáo UBND xã Lục Ba. Công khai trên Website trường, trên đài truyền thanh các xóm về kế hoạch tuyển sinh.

- Tuyển sinh trực tiếp:Từ ngày 17/8/2020 đến hết ngày 21/8/2020.

+ Buổi sáng từ 7h đến 11h

+ Buổi chiều từ 14h đến 16h30

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phân công điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công.

- Thành lập Hội đồng tuyển thành phần gồm: Chủ tịch hội đồng là Hiệu trưởng; thư ký và một số uỷ viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh của Phòng GDĐT Đại Từ. Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường và báo cáo Phòng GDĐT. Tham mưu với UBND xã  xây dựng các phương án tuyển sinh.

- Thông báo công khai tại trường thôn xóm và trên Website chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để từng bước triển khai trực tuyến vào các trường mầm non.

-  Tổ chức tuyển sinh:

+  Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh,… trong giấy khai sinh, hộ khẩu. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kiểm tra và xác nhận trên.

+ Trong thời gian tuyển sinh tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

-  Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

-  Kết thúc tuyển sinh lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã Lục Ba, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào các lớp của trường mầm non Lục Ba năm học 2020-2021. Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh rất mong nhận được sự đóng góp, ý kiến và chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tạo để công tác tuyển sinh năm học 2020 – 2021 của nhà trường đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Đại Từ;

- UBND xã Lục Ba;

- Trưởng 8 xóm;

     -  Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Bích Châm

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON LỤC BA

 

 
  

 

 

Số:    /KH – MN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Lục Ba, ngày 16  tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào trường mầm non

Năm học 2020 - 2021

 

 
  
 

Căn cứ  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGD - ĐT 24//12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Hướng dẫn số 275/PGDĐT ngày 4/6/2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo Đại Từ về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tế và năng lực Cán bộ, giáo viên, nhân viên,

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1 : Thành lập Hội đồng tuyển sinh trường  mầm non Lục Ba năm học 2020 - 2021, gồm các Ông, Bà có tên sau :

1- Bà Trần Thị Bích Châm - Hiệu trưởng              - Chủ tịch.

          2- Bà Nguyễn Thị Phương  - Phó Hiệu trưởng      - Phó Chủ tịch

          3- Bà Trần Thị Anh            - Phó Hiệu trưởng       - Phó Chủ tịch

          4- Bà Đặng Thị Vân Anh    - TT Tổ 1                   - Thành viên

          5- Bà Nguyễn Thị Hằng       - TT Tổ 2                  - Thành viên.

          6- Bà Dương Thị Ánh          -  Kế toán                   - Thư ký.

7- Bà Nguyễn Thị Thơm      - TT Tổ 3                   - Thànhviên.

Điều 2: Hội đồng tuyển sinh, tổ công tác tuyển sinh có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đúng theo chỉ đạo của cấp trên.

- Thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch tuyển sinh.

- Tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và cộng đồng về kế hoạch tuyển sinh .

Điều 3: Các ông ( bà ) có tên trên thực hiện theo Quyết định này.

                                               

   Nơi nhận :

- Phòng GDĐT (B/c);

- Như Điều I (T/h);

- Lưu VT,

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

               Trần Thị Bích Châm

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON LỤC BA

 

 

Số: 36/KH – MN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Lục Ba, ngày 22  tháng 7 năm 2020

 

Tác giả: Trần Thị Bích Châm
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 68
Tháng 04 : 854
Năm 2021 : 5.001